Thời gian trả kết quả xét nghiệm

Sinh hóa

60 – 120 phút

 Miễn dịch
-HBV DNA, HCV RNA:
-HIV RNA:
 120 phút
2 ngày
3 ngày
 Nước tiểu  60 phút
 Huyết học  60 phút
 Đông máu  60 phút
 Vi sinh 
-Cấy dịch, cấy máu, FNA
-Giải phẫu bệnh 
-HPV, Pap’ smear (phết cổ tử cung)
-SAR-COV-2 (PCR)
-SAR-COV-2 (Test nhanh)
-Soi tươi tìm vi khuẩn (đàm, mũ, dịch âm đạo)

.
3 ngày
3-5 ngày
3-5 ngày
8 giờ
60 phút
90 phút

Sàng lọc trước sinh
Sàng lọc bệnh di truyền

 10 ngày

Ghi chú: Thời gian cụ thể sẽ được nhân viên phòng XN ghi rõ trên phiếu hẹn trả kết quả xét nghiệm.
Chân thành cảm ơn quý khách!