Quy trình lấy mẫu xét nghiệm

Bước 1: Khách hàng nộp phiếu chỉ định

- Khách hàng nộp chỉ định vào phòng lấy mẫu (tầng 1), chờ thực hiện theo thứ tự.

Lưu ý: Khách hàng phẫu thuật cấp cứu sẽ được ưu tiên.

Bước 2: Thực hiện

- Đối với lấy mẫu máu: Điều dưỡng lấy máu tại phòng

- Đối với các mẫu khác: khách hàng tự lấy mẫu tại nhà vệ sinh theo hướng dẫn của nhân viên phòng lấy mẫu

Bước 3: Chờ kết quả

- Nhận Giấy hẹn trả kết quả

Bước 4: Trả kết quả

- Khách hàng quay lại phòng khám ban đầu chờ BS

- Điều dưỡng tập hợp kết quả CLS chuyển về phòng khám